What's PCC ePayment Services

 

1) ePAY คือการบริการอะไร
2) บริการ ePAY มีประโยชน์อย่างไร
3) ความปลอดภัยของบริการ ePAY เป็นอย่างไร
4) วิธีการสมัครใช้บริการ ePAY

 


 

1) ePAY คือการบริการอะไร
ePAY เป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้สามารถโอนเงินระหว่างธนาคารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยบัญชีต้นทางและบัญชีปลายทางไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ธนาคารเดียวกัน (ภายในธนาคารกลุ่มของธนาคารสมาชิก) อีกทั้งหลังจากที่ผู้โอนทำการโอนเงินจะได้รับเอกสารยืนยันการนำเงินเข้าเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการโอนเงินครั้งนั้นเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกันนั้นผู้รับโอนจะสามารถเบิกหรือถอนเงินไปใช้ได้ในทันที..(น่าจะมี Link ไปที่ Brochure ePAY นะ)

 

ย้อนกลับ

2) บริการ ePAY มีประโยชน์อย่างไร
- รวดเร็ว เนื่องจากบริษัทสามารถโอนเงินข้ามธนาคารได้แบบ Online Real Time คือทำการโอนเงินจากบริษัทไปยังธนาคารใดก็ได้ (ธนาคารสมาชิก) และการโอนเงินด้วย ePAY ผู้รับเงินจะได้ในทันทีที่ผู้โอนทำรายการสำเร็จ
- สะดวก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแจ้งบัญชีผู้รับให้ธนาคารทราบล่วงหน้า บริษัทสามารถระบุบัญชีปลายทางได้เอง และสามารถโอนไปยังปลายทางได้ทันทีเช่นกัน
- โอนเงินได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการให้กับ Supplier หรือโอนให้หน่วยงานราชการ เช่น ภาษีสรรพากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ค่าใช้จ่ายของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และค่าใช้จ่ายของการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

 

ย้อนกลับ

3) ความปลอดภัยของบริการ ePAY เป็นอย่างไร
ระบบ ePAY ได้นำเอาเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในปัจจุบันมาใช้เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย โดยเทคโนโลยีดังกล่าวเรียกว่า Public Key Infrastructure (PKI) ซึ่งคุณสมบัติของเทคโนโลยี PKI ที่สำคัญ 4 ประการคือ
1. Data Confidentiality หมายถึง สามารถป้องกันกันไม่ให้ผู้อื่นที่มิได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิ มาอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. Data Integrity หมายถึง สามารถที่จะทำการตรวจสอบได้ว่า ข้อมูลที่รับมามีความถูกต้องครบถ้วนและไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข
3. Authentication หมายถึง สามารถยืนยันตัวบุคคลผู้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. Non-repudiation หมายถึง การป้องกันไม่ให้บุคคลผู้ส่งปฏิเสธว่าตนไม่ได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยเทคโนโลยีนี้จะถูกบรรจุอยู่ในบัตรสมาร์ทการ์ดซึ่งหลังจากสมัครใช้บริการ User ทุกท่านในระบบจะได้รับ

 

ย้อนกลับ

4) วิธีการสมัครใช้บริการ ePAY
สามารถติดต่อสมัครใช้บริการได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333
ธนาคารกสิกรไทย โทร 0-2470-3111
ธนาคารทหารไทย โทร 0-2299-2073 , 0-2299-2131
ธนาคารไทยธนาคาร โทร 0-262-777
ธนาคารนครหลวงไทย โทร 02-208-6533-6
ศูนย์ประมวลผล(ฝ่ายการตลาด) โทร 0-2670-1850-4
ePAY call Center โทร 0-2634-3344

 

ย้อนกลับ